Aanpassing lidmaatschapsstructuur: besloten op de ALV d.d. 12 december 2019

Op 12 december 2019 tijdens de Algemene Ledenvergadering van MTB Vereniging Zuidwolde e.o. zijn m.b.t. het lidmaatschap van de vereniging de volgende besluiten genomen:

Volledig aansluiting bij NTFU

 • Volledig aansluiting bij NTFU per 1-1-2021
  De vereniging is aangesloten bij een tweetal ‘fietsbonden’ namelijk de KNWU en NTFU. Gezien het recreatieve karakter van de vereniging en er binnen de vereniging geen ambitie is om regionale dan wel boven regionale wedstrijden te organiseren, is besloten  dat (tenzij voor 1 september 2020 onoverkomelijke bezwaren zijn) per 1-1-2021 een volledige NTFU vereniging te worden en de aansluiting bij de KNWU te beëindigen.
   
 • Nieuwe leden worden alleen nog aangemeld bij de NTFU
  Vanaf 13-12-2019 worden nieuwe leden (ook de jeugdleden) aangemeld als NTFU-lid.
   
 • Omzetting van alle leden naar NTFU per 31-12-2020
  Per 1-1-2021 worden alle leden aangemeld als NTFU lid en eventuele KNWU leden die zijn aangemeld via de vereniging, uitgeschreven bij de KNWU. Tenzij door het lid wordt aangegeven dat hij/zij naast haar lidmaatschap van de NTFU ook die van de KNWU wenst te behouden, in dit geval zal dit lidmaatschap omgezet worden naar een persoonlijk lidmaatschap en zal hij/zij lid zijn van twee bonden.

Nieuwe opbouw lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van de vereniging bestaat uit twee onderdelen:
  • Ieder lid dient lid te zijn van een fietsbond
   • tot 31-12-2020 kan dit voor leden die zich voor 1 januari 2020 de KNWU of NTFU zijn
   • leden die zich na 1-1-2020 opgeven worden NTFU lid 
   • vanaf 1-1-2021 dient ieder lid, lid te zijn van de NTFU. Dit lidmaatschap wordt via de vereniging afgesloten.
    Het is ook mogelijk dat het lid persoonlijk lidmaatschap heeft of een verenigingslidmaatschap heeft bij een andere NTFU vereniging. In deze  gevallen dient het lid dit aannemelijk te maken door het overleggen van zijn/haar lidmaatschapsbewijs.
    Ieder lid betaald jaarlijks een contributie aan de vereniging.
 • Jaarlijks wordt door de vereniging de volgende bedragen geint:
  • ‘bondslidmaatschap’, voor de leden die via de vereniging zijn aangemeld. Dit bedrag wordt afgedragen aan de ‘bond’
  • Jaarlijkse contributie
 • Inning gebeurt in twee afzonderlijk incasso opdrachten, zodat de kasstromen m.b.t. lidmaatschapsgelden transparant zijn

Contributie

 • De lidmaatschapsgelden worden als volgt bepaald/vastgesteld:
  • Het ‘bondslidmaatschap’ wordt jaarlijks door de desbetreffende bond vastgesteld. De vereniging volgt automatische deze verhoging. Dit bedrag wordt afgedragen aan de bond.
  • De contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
 • De contributie, met ingang van 1-1-2020, is op de ALV d.d. 12-12-2019 vastgesteld.
  • Jeugdleden tot 15 jaar:             € 15,-
  • Jeugdleden 15 tot 18 jaar:        € 20,-
  • Leden 18 jaar en ouder:           € 25,-

Als peildatum geldt:
- voor nieuwe leden de leeftijd bij aanmelding
- voor bestaande leden: 1 januari van het jaar

Lidmaatschap seizoen 2020: (overgangsjaar naar volledig NTFU-vereniging)

  Leeftijd

Aanmelding voor 31-12-‘19

Aanmelding na 01-01-‘20

Jeugdlid tot 15 jaar

KNWU lidmaatschap € 14,-
Verenigingscontributie € 15,-

NTFU lidmaatschap € 37,29 Verenigingscontributie € 15,-

Jeugdlid van 15 tot 18 jaar

KNWU lidmaatschap € 14,-
Verenigingscontributie € 20,-

NTFU lidmaatschap € 37,29
Verenigingscontributie € 20,-

Leden 18 jaar en ouder

NTFU lidmaatschap € 37,29
Verenigingscontributie € 25,-

NTFU lidmaatschap € 37,29
Verenigingscontributie € 25,-

Donateur

Donateursbijdrage € 15,-

Donateursbijdrage € 15,-

Lidmaatschap seizoen 2021 e.v.

  Leeftijd

Lidmaatschap & contributie

Jeugdlid tot 15 jaar

NTFU lidmaatschap € 37,29 Verenigingscontributie € 15,-

Jeugdlid van 15 tot 18 jaar

NTFU lidmaatschap € 37,29
Verenigingscontributie € 20,-

Leden 18 jaar en ouder

NTFU lidmaatschap € 37,29
Verenigingscontributie € 25,-

Donateur

Donateursbijdrage € 15,-

dinsdag, 24 december, 2019 tot zaterdag, 23 mei, 2020